ACADEMIC TEXTS REPOSITORY

Mykolayiv In-Service Teachers Training Institute. ISSN 2786-4871

Zaporozhchenko Maksym Volodymyrovych

Author: Zaporozhchenko Maksym Volodymyrovych
Fund: Collections, collections
Category: Media education
Keywords: info-media literacy; information competence; mass media; media culture; media education; media educational activity; media hygiene; media literacy.
Author: Zaporozhchenko Maksym Volodymyrovych
Fund: Collections, collections
Category: Media education
Keywords: info-media literacy; information competence; mass media; media culture; media education; media educational activity; media hygiene; media literacy.
Author: Zaporozhchenko Maksym Volodymyrovych
Fund: Collections, collections
Category: Media education
Keywords: information competence; mass media; media culture; media education; media educational activity; media experiment; media hygiene; media literacy; media psychology; media traumatization
Author: Zaporozhchenko Maksym Volodymyrovych
Fund: Articles
Category: Media education
Keywords: information competence; mass media; media culture; media education; media educational activity; media experiment; media hygiene; media literacy; media psychology; media traumatization
Author: Zaporozhchenko Maksym Volodymyrovych
Fund: Articles
Category: Innovations
Keywords: information and educational environment, nooeducational environment, media education, media, smart environment, concept, innovation, image activity